AktualnościNauki ścisłeWiedzieć więcej

Rekrutacja do szkoły średniej – punkty i zasady ich obliczania

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej opiera się przede wszystkim o trzy elementy: oceny na świadectwie, egzamin ósmoklasisty oraz dodatkowe aktywności. Za wszystkie te elementy dostajesz punkty, które decydują o rekrutacji do szkoły średniej.

Punkty przy rekrutacji do szkół średnich decydują o wszystkim. Warto więc odpowiednio wcześniej zawalczyć o to, aby zgromadzić ich jak najwięcej.  

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – punkty za świadectwo

Pierwszy element rekrutacji do szkół średnich to punktacja za świadectwo. Tutaj bierze się pod uwagę cztery przedmioty: język polski, matematykę oraz dwa inne, wskazane przez szkołę ponadpodstawową jako kluczowe przy rekrutacji do odpowiedniej klasy. Punkty przyznaje się następująco:

 • za ocenę celującą uczeń otrzymuje 18 punktów, 
 • za bardzo dobrą – 17,
 • za dobrą – 14,
 • za dostateczną – 8,
 • za dopuszczającą – 2 punkty. 

Rekrutacja do szkół średnich – punktacja za dodatkowe aktywności

Świadectwo może ci dać jednak znacznie więcej punktów przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

 • za świadectwo z wyróżnieniem dostajesz 7 punktów,
 • za pracę w wolontariacie szkolnym możesz otrzymać 3 punkty,
 • za udział (z sukcesami) w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy możesz otrzymać od 2 do 10 punktów,
 • za sukcesy artystyczne i sportowe również może ci zostać przyznanych od 2 do 10 punktów. 

Warto pamiętać, że łącznie za udział w konkursach nie możesz dostać więcej niż 18 punktów.  

Punktacja za egzamin ósmoklasisty

Bardzo ważnym elementem punktacji przy rekrutacji do szkół średnich są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przelicznik punktów jest następujący:

 • łącznie za trzy egzaminy można dostać w rekrutacji 100 punktów,
 • wyniki z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35,
 • punkty z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Fot. Adobe Stock