GeografiaWiedzieć więcej

Co powoduje kwaśne deszcze i jakie są ich skutki?

Kwaśne deszcze mają szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, ale również na zdrowie ludzi i zwierząt. Pod ogólną nazwą „kwaśnych deszczy” kryją się nie tylko opady atmosferyczne w postaci kropel wody, ale również śnieg czy mgła o kwaśnym odczynie. Poznaj główne skutki i przyczyny kwaśnych deszczy.

Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne o kwaśnym odczynie. Charakteryzują się wysoką szkodliwością dla żywych organizmów. Są związane głównie z działalnością człowieka i jego ingerencją w przyrodę, ale nie tylko. Przeciwdziałanie kwaśnym opadom polega przede wszystkim na odsiarczaniu gazów spalinowych oraz rozwoju energetyki odnawialnej.

Przyczyny kwaśnych deszczy

Przyczyną powstawania kwaśnych deszczy jest zanieczyszczenie powietrza gazami. Głównie są to dwutlenek siarki, odpowiedzialny za ponad 60% kwaśnych opadów w krajach europejskich, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla i chlorowodór.

Źródłami emisji gazów do powietrza są spalanie paliw i inna działalność przemysłowa człowieka, pożary lasów, a także naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, np. wybuchy wulkanów.

Jak powstają kwaśne deszcze?

Powstawanie kwaśnych deszczy to rezultat połączenia się w powietrzu wyżej wymienionych gazów z kroplami wody. Zanieczyszczenia trafiają na ziemię wraz z opadami atmosferycznymi. Nie zawsze dzieje się to jednak w miejscu produkcji samych zanieczyszczeń. Gazy mogą przenosić się wraz z powietrzem i chmurami na duże odległości i powodować kwaśne deszcze w innych miastach czy nawet krajach.

Skutki kwaśnych opadów

  • Zakwaszenie gleby i uszkodzenie korzeni roślin oraz zwiększenie ich wrażliwości na czynniki atmosferyczne.
  • Wypłukiwanie metali ciężkich z gleby, które w rezultacie trafiają do wody i mają kontakt z pożywieniem ludzi i zwierząt.
  • Przyspieszenie korozji tworzyw sztucznych i metali.
  • Niszczenie naturalnych miejsc bytowania zwierząt wodnych i lądowych.
  • Uszkodzenie budynków i zabytków.
  • Pogorszenie zdrowia ludzi – częstsze diagnozowanie chorób serca, zapalenia płuc czy astmy.

Fot.: Sven Lachmann / Pixabay