Język polski i literaturaWiedzieć więcej

Literatura romantyzmu – prądy, przedstawiciele, gatunki

Romantyzm jest niewątpliwie jedną z epok, która najsilniej oddziałuje na naszą współczesną wyobraźnię. To romantyzmowi zawdzięczamy określoną koncepcję patriotyzmu, mesjanizmu, ale także indywidualizmu.

Romantyzm w literaturze wiąże się w Polsce z nazwiskami Mickiewicza czy Słowackiego, a na świece Hugo, Schillera i Byrona.

Romantyzm w literaturze – główne założenia

Literatura romantyzmu jest bardzo wielobarwna, zróżnicowana, a przy tym stosunkowo spójna. Głównym założeniem tej epoki literackiej jest koncentracja na człowieku, jego emocjach, duchowości, z jednoczesnym ukłonem w stronę historii i świata nadprzyrodzonego. Do najważniejszych prądów ujawniających się w literaturze romantycznej zaliczamy:

 • mesjanizm – propagowanie jednostki lub grupy (np. narodu), która spełnia misję poświęcenia się za innych, indywidualnie walczy o daną ideę;
 • irracjonalizm – przekonanie, że świat można poznać pozarozumowo, wystarczy połączenie wiary, uczucia i intuicji;
 • ludowość – skupienie na analizie starych podań, mitów, wierzeń, także pogańskich, oraz tradycji i zwyczajów;
 • fantastyka – lokowanie akcji w wyjątkowym czasie (z reguły noc), miejscu (tereny odludne) i z udziałem zaskakujących postaci (bohaterowie bez biografii lub z historią ujawnianą stopniowo);
 • orientalizm – zainteresowanie filozofią, tradycjami i obyczajami wschodnimi, wprowadzanie egzotycznych opisów do twórczości europejskiej;
 • historyzm – skierowanie uwagi na historię narodu, szczególną odmianą był gotycyzm (zainteresowanie średniowieczem).

Przedstawiciele romantyzmu w Europie i w Polsce

Do najważniejszych przedstawicieli romantyzmu zaliczamy:

 • w Niemczech – Johanna Wolfganga Goethego (Faust, Cierpienia młodego Wertera), Fryderyka Schillera (Zbójcy, Rękawiczka);
 • w Anglii – George’a Gordona Byrona (Giaur, Korsarz), Walter Scotta (Rob Roy, Ivanhoe);
 • we Francji – Wiktora Hugo (Nędznicy), Alfreda de Musseta (Spowiedź dziecięcia wieku);
 • w Rosji – Aleksandra Puszkina (Eugeniusz Oniegin, Borys Godunow), Michaiła Lermontowa (Bohater naszych czasów);
 • w Polsce – Adama Mickiewicza (Ballady i romanse, Dziady, Pan Tadeusz), Juliusza Słowackiego (Kordian, Balladyna), Zygmunta Krasińskiego (Nie-Boska komedia), Cypriana Kamila Norwida (Fortepian Szopena).

Utwory romantyzmu – najważniejsze gatunki

Do najważniejszych utworów romantyzmu zaliczamy przede wszystkim te, które należały do takich gatunków jak:

 • dramat romantyczny – fragmentaryczny, z otwartym zakończeniem i bohaterem indywidualistą,
 • ballada – łącząca trzy rodzaje literackie, inspirowana twórczością ludową, cechująca się tajemniczym nastrojem,
 • powieść poetycka – łącząca lirykę z epiką w kostiumie orientalnym lub historycznym.

Rys. Adobe Stock