EkologiaGospodarka i finanseWiedzieć więcejZdrowie

Spalanie paliw kopalnych i jego negatywny wpływ na środowisko

Spalanie paliw kopalnych to jeden z głównych sposobów pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej. Jest to proces, w którym różne surowce (np. węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) są poddawane reakcji fizyczno-chemicznej z udziałem ognia i tlenu z powietrza w celu wytworzenia energii. 

Reakcja spalania paliw kopalnych jest egzoenergetyczna. Oznacza to, że substancje zawierające węgiel są utleniane, a w efekcie uwalnia się duża ilość energii (w postaci ciepła i światła) oraz produkty spalania. Jednak spalanie paliw kopalnych nie jest procesem idealnym ponieważ wytwarza także szkodliwe związki chemiczne, takie jak dwutlenek węgla w dużej mierze odpowiedzialny za ocieplenie klimatu, tlenek węgla czyli czad, tlenki azotu, dwutlenek siarki, pyły i metale ciężkie, które są emitowane do atmosfery i pogarszają jakość powietrza i środowiska naturalnego.

Na czym polega spalanie paliw kopalnych?

Proces spalania paliw kopalnych zaczyna się od podgrzania paliwa do temperatury zapłonu, czyli temperatury, w której następuje samoistne spalanie paliwa w obecności tlenu. Po osiągnięciu temperatury zapłonu, cząsteczki paliwa ulegają reakcji z cząsteczkami tlenu z powietrza. Reakcja ta, oprócz wytworzenia energii cieplnej, prowadzi do rozkładu paliwa na dwutlenek węgla (CO2), wodę (H2O), tlenki azotu (NOx) i inne związki będące produktem całkowitego lub niecałkowitego spalenia paliwa.

Proces spalania paliw kopalnych wymaga doprowadzenia odpowiedniej ilości tlenu, utrzymania właściwej temperatury spalania i skutecznego odprowadzenia spalin (wentylacji). 

W przypadku spalania węgla, problem polega na tym, że dużą część (kilkadziesiąt procent) paliwa stanowią części lotne, których temperatura zapłonu jest znacznie wyższa niż temperatura zapłonu części stałych. W efekcie – w piecach i kotłach starego typu – frakcje lotne uciekają do komina (a czasem również do pomieszczeń) i atmosfery w postaci dymu i sadzy, mocno zanieczyszczając środowisko, trując otoczenie a także grożąc pożarem (cząsteczki sadzy w kominie mogą się zapalić). W piecach i kotłach nowego typu frakcje lotne są spalane wewnątrz urządzenia, dzięki czemu w większym stopniu wykorzystuje się paliwo i mniej zanieczyszcza środowisko. Piece i kotły na paliwa stałe są jednak mniej efektywne niż piece i kotły na gaz lub olej opałowy. 

W przypadku spalania oleju opałowego (jest to produkt rafinacji ropy naftowej) lub gazu ziemnego, paliwo jest kierowane do pieca lub kotła, w którym następuje spalanie i wytworzenie energii. Paliwa te zawierają znacznie mniej zanieczyszczeń niż paliwa stałe i łatwiej w pełni je spalić, ale emitują duże ilości CO2 do atmosfery.

Wpływ spalania paliw kopalnych na środowisko 

Spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, ma poważny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

  • Jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan i tlenek azotu. Te gazy przyczyniają się do globalnego ocieplenia, które może prowadzić do ekstremalnych zjawisk takich, jak topnienie lodowców, uwalnianie złóż metanu i gazu ziemnego spod pokrywy lodowej (co dodatkowo wzmaga ocieplenie klimatu), powodzie, susze, huragany, pożary lasów, zmiany w ekosystemach, wymieranie różnych gatunków zwierząt i roślin, zachwianie równowagi w przyrodzie.
  • Przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza poprzez emisję takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, związki organiczne lotne, tlenek węgla (czad) i pyły. Te zanieczyszczenia powietrza mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zatrucie organizmu, astma, choroby serca i raka płuc. Są więc śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Analizując wady i zalety paliw kopalnych rodzi się więc pytanie czy paliwa kopalne mają jakieś zalety? Na pewno należy do nich wysoka wydajność energetyczna, dostępność i łatwość magazynowania. Jednak ze względu na wady paliw kopalnych i negatywne ich skutki ważne jest, aby jak najszybciej wdrażać alternatywne źródła energii, które są bardziej ekologiczne i nie wyniszczają środowiska naturalnego, planety oraz zdrowia ludzi.

Zobacz także: Elektrownie jądrowe a zielona energia

Źródła:

  • Cire.pl: https://www.cire.pl/artykuly/opinie/186399-naukowcy-w-nature-spalanie-paliw-kopalnych-odpowiada-za-milion-zgonow-rocznie
  • Nauka w Polsce: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C88314%2Cnaukowcy-w-nature-spalanie-paliw-kopalnych-odpowiada-za-milion-zgonow