BiologiaWiedzieć więcej

Grupy krwi

Układ AB0 – istota zjawiska

U ludzi spotkamy cztery główne grupy krwi. Są to A, B, AB, 0. Grupy krwi zostały wyodrbębnione na podstawie obecności lub nieobecności na powierzchni krwinek odpowiedniego antygenu. Antygen jest to substancja, która wykazuje

  • immunogenność, czyli właściwość wywołania przeciw sobie odpowiedzi odpornościowej, lub
  • antygenowość, czyli właściwość wiązania się ze swoistymi przeciwciałami.

Układ grup głównych krwi (AB0) ma podstawowe znaczenie w transfuzjologii, gdyż o możliwości przetoczenia krwi decyduje szereg jej właściwości i cech, a wśród nich przynależność do czterech podstawowych grup A, B, AB lub 0. 
Krew grupy A charakteryzuje się obecnością antygenu A na erytrocytach (czerwonych krwinkach) i przeciwciał anty-B w surowicy. Erytrocyty krwi grupy B mają na powierzchni antygeny B. W surowicy krwi tej grupy występują przeciwciała anty-A. Oby antygeny A i B występują na powierzchni erytrocytów krwi grupy AB. Surowica krwi tej grupy nie zawiera przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom A i B. Dzięki temu nie dochodzi do zlepiania się krwinek czerwonych. Natomiast w surowicy krwi grupy 0 występują zarówno przeciwciała anty-A, jak anty-B, lecz nie sprzyjają one zlepianiu się krwinek czerwonych, ponieważ na powierzchni krwinek tej grupy krwi nie występują ani antygeny A, ani antygeny B. 

Która grupa krwi występuje najczęściej? 
Najpopularniejszą grupą krwi na świecie jest grupa 0, w połączeniu z układem Rh(-). 
Która grupa krwi występuje najrzadziej?
Najrzadziej występuje grupa AB, w połączeniu z układem Rh(-). 

 

Fot: pexels.com